Regulamin sklepu internetowego

www.hydrowind.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Sklep internetowy [ dalej „Sklep” ] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej: „Regulamin”].

1.2  Właścicielem Sklepu jest: HYDROWIND Aleksandra Kawa z siedzibą przy ulicy Częstochowskiej 83, 62-800 Kalisz, wpisany do CEIDG, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8272242603 oraz numer REGON: 101857337 ( zwany dalej „Sprzedawcą ”).

1.3  Definicje:

1.3.1. Sprzedawca –   HYDROWIND Aleksandra Kawa

                                   Ul. Częstochowska 83, 62-800 Kalisz

                                   NIP 827-224-26-03, REGON 101857337

                                   Wpisany do CEIDG

                                   Konto bankowe: 70 1050 1201 1000 0092 0289 6479

1.3.2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

1.3.4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.largokalisz.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

1.3.5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży towaru złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego

1.3.6. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego

1.3.7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.8. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

1.3.9.      Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: www.hydrowind.pl / cennik

1.3.10 Cennik dostaw – informacje dotyczące sposobów dostawy zamówionych towarów oraz cennik dostaw znajduje się pod adresem:

1.3.10.    Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

1.3.11 Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: www.hydrowind.pl

1.3.12. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

1.3.13. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

1.3.14.    Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

1.3.15     Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

1.3.16 Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym; w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

1.3.16     Adres reklamacyjny: HYDROWIND Aleksandra Kawa, ul. Częstochowska 83, 62-800 Kalisz

1.3.17 Adres pocztowy : Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

1.3.18 Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

1.3.19 Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

1.3.20 Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

1.3.21 Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

1.3.22. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy

1.3.23 System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

1.4. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia z dostępem do Internetu.

1.5. Informacje o towarach podane na portalu sklepu internetowego, w szczególności ich opis, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1     Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

2.2     Regulamin Sprzedawca udostępnia osobom korzystającym ze Sklepu Internetowego oraz Klientom, przed datą zawarcia umowy o świadczeniu Usług (nabycia towarów oferowanych w Sklepie Internetowym) na stronie głównej Sklepu Internetowego www.largokalisz.pl , a także na każde ich żądanie.

2.3     Regulamin ma na celu uregulowanie kwestii istotnych związanych z zapewnieniem prawidłowego, niezakłóconego i zgodne z prawem korzystania ze Sklepu Internetowego.

2.4    Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Sprzedawcę, nabywania towarów oferowanych w Sklepie Internetowym, przyjmowanie i realizację zamówień oraz ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

2.5    Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego zobowiązane są do przestrzegana postanowień Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

2.6    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu Internetowego obejmującego Sklep Internetowy, w tym także do dokonywania jego zmian i modyfikacji.

2.7   Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.8   Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.9   Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

2.10Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnego na stronie internetowej www.hydrowind.pl

2.11 Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

2.12 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

2.13Towary dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych oraz wad prawnych.

2.14Towary dostępne w Sklepie Internetowym są towarami fabrycznie nowymi, objętymi gwarancją producenta, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca dopuszcza sprzedaż towarów używanych, informacja o statusie towaru używanego wyszczególniona zostanie pod ofertą takiego towaru w Sklepie Internetowym.

2.15Fotografie zawarte i udostępnione w Sklepie Internetowym przedstawiające towar mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu. Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy.

2.16Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Jednakże zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu w którym zamówienie zostało złożone. Dni wolne od pracy określone są na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.

2.17 W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 1. dodanie do koszyka produktu;
 2. wybór rodzaju dostawy;
 3. wybór rodzaju płatności;
 4. wybór miejsca wydania rzeczy;
 5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

2.18Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

2.19 Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

2.20Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

2.21Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

2.22 Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

2.23Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

2.24Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

2.25W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji na etapie weryfikacji zamówienia. W takim przypadku Klient może złożyć ostateczne zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na  wydłużenie czasu dostawy, oczekując na dostępność towaru albo w całości zrezygnować z zakupu.

2.26Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Ewentualne promocje i wyprzedaże towarów Sprzedawca wyróżnia w ofercie Sklepu Internetowego.

2.27Klient nie może wprowadzać zmian w ostatecznym zamówieniu i nie może anulować złożonego ostatecznego zamówienia.

2.28 Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie mają wpływu na ostateczne zamówienia przyjęte do realizacji.

2.29W przypadku trudności z potwierdzeniem zamówienia z winy klienta (np. nieprawidłowe dane kontaktowe) zamówienie po 5 dniach roboczych od końca dnia, w który zostało złożone, zostaje anulowane.

2.30Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

3.31Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

3.32 W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego zalecane jest korzystanie z:

a) przeglądarki internetowej Mozilla Firefox wersja 24, bądź nowsza;Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza

b) połączenia internetowego łącze 1Mbit, słabsze łącze umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego, jednakże może wpłynąć na jakość świadczenia usługi;

c) ponadto, wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail, celem umożliwienia rejestracji Konta i obsługi składanych zamówień.

d) Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.sklep.largo.com.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 

4.   REJESTRACJA KONTA

4.1.   Każda z osób korzystających ze Sklepu Internetowego (zwana „Klientem”) może zarejestrować swoje Konto w Sklepie Internetowym, Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

4.2.   Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym umożliwia korzystanie z Usług Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów oferowanych w Sklepie Internetowym towaru, przeglądanie historii wykonanych w Sklepie Internetowym transakcji i złożonych zamówień, podglądanie statusu złożonych zamówień (oczekuje, przyjęty do realizacji, w realizacji, zrealizowany) oraz zarządzanie swoimi danymi.

4.3.   Skuteczna rejestracja Konta następuje poprzez:

a)        Prawidłowe wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na Portalu Sklepu Internetowego, w tym podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe do prawidłowego wykonania umowy;

b)       Akceptację Regulaminu;

c)        Potwierdzenie danych podanych w formularzu elektronicznym wypełnionym w związku z rejestracją Konta, zgodnie z informacją przesłaną na podany przez osobę rejestrującą Konto adres poczty elektronicznej e-mail (aktywacja konta).

4.4.     Dostęp do Usług oferowanych przez Sklep Internetowy następuje po skutecznym zarejestrowaniu Konta.

4.5.     Sprzedawca uprawniony jest do żądania udokumentowania przez Klienta danych wskazanych w formularzu elektronicznym rejestracji Konta.

4.6.     Dane podane przez Klienta nie są przez Sprzedawcę udostępniane publiczne z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

4.7.     Klient zobowiązany jest do aktualizowania danych podanych przez siebie w procesie rejestracji Konta, zamieszczonych na Koncie Klienta. 

4.8.  Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 1. PŁATNOŚCI

5.1  Klient ma możliwość uiszczenia ceny towaru:

a) przelewem - przedpłatą na numer konta bankowego Sprzedawcy 70 1050 1201 1000 0092 0289 6479 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A.

b) za pobraniem – przy wysyłce towaru przesyłką kurierską,

c) gotówką - w siedzibie Sprzedawcy, w przypadku wyboru odbioru osobistego zamówionego towaru.

 

 1. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY, ODBIÓR OSOBISTY

6.1     Termin dostawy towaru wynosi 48 godzin, od momentu potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, bądź w przypadku odbioru osobistego, bądź płatności za pobraniem – od momentu ostatecznego potwierdzenia zamówienia.

6.2     Terminy dostawy, o których mowa powyżej mogą ulec przedłużeniu jeżeli Klient wyraził na to zgodę, a także w innych sytuacjach, za które winy nie ponosi Sprzedawca.

6.3     Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne, soboty i niedziele. Dla uniknięcia wątpliwości do terminu dostawy nie wlicza się pełnej doby liczonej dla dni świątecznych, sobót i niedziel.

6.4     Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa przewozowego.

6.5  Wszystkie przesyłki są dostarczane poprzez firmę kurierską – Siódemka na koszt Klienta. Koszt przesyłki wynosi 23,37 zł brutto w przypadku wcześniejszej płatności – przedpłaty i przypadku płatności za pobraniem. Podane ceny przesyłki mogą ulec zmianie w zależności od wagi i wielkości nabywanego towaru. Podane powyżej ceny przesyłki obejmują koszt standardowej przesyłki do wagi 10,00 kg. Kurier realizuje doręczenia ekonomiczne w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, natomiast doręczenia ekspresowe realizowane są na indywidualnie ustalonych warunkach i indywidualnie ustalonej wycenie.

6.6  Sprzedawca dopuszcza, poza wysyłką towaru wskazanym Kurierem, także możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ulica Częstochowska 83, 62-800 Kalisz. Odbiór osobisty możliwy jest za uprzednim uzgodnieniem odbioru ze Sprzedawcą w godzinach pracy Sprzedawcy.

6.7  Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Brak zapłaty za Towar przy wyborze opcji płatność – przedpłata z góry, skutkuje brakiem realizacji Zamówienia po stronie Sprzedawcy, natomiast brak zapłaty za Towar przy wyborze opcji płatność – za pobraniem, skutkuje brakiem wydania przez Kuriera wysłanego Towaru z jednoczesnym obciążeniem Klienta kosztami wysyłki Towaru, w przypadku gdyby nieodebranie Towaru wynikało z przyczyn zależnych od Klienta.  W tym ostatnim jednak przypadku Klient będzie ponosił odpowiedzialność względem Sprzedawcy za poniesione przez Sprzedawcę koszty przesyłki, a także inne uzasadnione koszty, jakie Sprzedawca poniósł w związku z zamówionym przez Klienta Towarem z opcją zapłaty za pobraniem, włączając w to wszelkie koszty związane z dochodzeniem przez Sprzedawcę odpowiedzialności Klienta z tego tytułu.

6.8  Podczas odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Zaniechanie wskazanych czynności przez Klienta skutkuje utratą możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

6.9  Potwierdzając odbiór przesyłki bez zastrzeżeń Klient uzyskuje prawo własności towaru oraz przechodzą na niego wszystkie ryzyka związane z posiadaniem, użytkowaniem, utratą i uszkodzeniem towaru.

6.10          Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

6.11          Towar dostarczamy w standardowym opakowaniu. Wszelkie opakowania specjalne, wysyłane na życzenie Klienta, podlegają dodatkowym opłatom, ustalanym każdorazowo indywidualnie.

6.12           Klient zobowiązany jest odebrać zamówiony Towar. Klient powinien zapewnić bezpieczny odbiór Towaru bez zbędnej zwłoki. Jeżeli Klient nie może przyjąć dostawy, bądź odebrać Zamówienia, Kurier pozostawia w widocznym dla Klienta miejscu pod wskazanym adresem dostawy powiadomienie z informacją o ponownej dostawie lub odbiorze Towaru od Kuriera. Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta lub jeśli Klient nie przyjmie dostawy lub nie odbierze Towaru od Kuriera (w ciągu dwóch tygodni od pierwszej próby doręczenia Towaru), wówczas Sprzedawca może (bez uszczerbku dla innych przysługujących Sprzedawcy praw lub środków prawnych) wykonać jedną lub obie z następujących czynności:

a)    naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie Towaru oraz inne poniesione przez Sprzedawcę uzasadnione koszty w związku z realizacją Zamówienia; lub

b)    nie udostępniać Towaru do dalszej dostawy lub odbioru i poinformować Klienta o odstąpieniu od Umowy w trybie natychmiastowym, w którym to przypadku Sprzedawca na żądanie Klienta zwraca Klientowi otrzymaną kwotę pieniędzy tytułem zakupu Towaru i jego wysyłki, pomniejszoną o kwotę poniesionych uzasadnionych wydatków administracyjnych (w tym za próbę dostarczenia i zwrot Towaru oraz wszelkie opłaty za magazynowanie i inne uzasadnione koszty).

6.13          Jeżeli zamówiony Towar nie został Klientowi doręczony w terminie 14 dni roboczych od daty poinformowania Klienta o realizacji Zamówienia (wysyłce Towaru), wówczas Klient zobowiązany jest niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty poinformowania Klienta o realizacji Zamówienia, powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, celem umożliwienia Sprzedawcy zareklamowania usługi dostawy. Zaniechanie wskazanemu obowiązkowi informacyjnemu przez Klienta skutkuje utratą możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń z tytułu zwrotu uiszczonej kwoty ceny, bądź dodatkowych kosztów związanych z realizacją Zamówienia, a także roszczeń z tytułu ponownej dostawy tożsamego Towaru.

6.14            DOWÓD ZAKUPU

6.15  Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, bądź paragon fiskalny, w zależności od życzenia Klienta. Faktura VAT lub paragon fiskalny wystawiony jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

6.16  Dowodem zakupu w Sklepie Internetowym jest faktura Vat lub paragon fiskalny wystawione/wydane przez Sprzedawcę. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury Vat bez podpisu Klienta jako odbiorcy.

6.17  Dowód zakupu dołączany jest do każdej przesyłki obejmującej zakupiony towar przez Klienta.

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.hydrowind.pl lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 

8.REKLAMACJE

8.1     Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

8.2     Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

8.3     Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.4     W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

8.5     W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w punkcie 9.1 oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

8.6     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b)    nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c)    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d)    świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e)    świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f)     dostarczania prasy,

g)    usług w zakresie gier hazardowych.

8.7    W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

8.8    Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Klient zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki zwrotnej Towaru, w przeciwnym wypadku Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, utratę czy zniszczenie zwracanego Towaru.

 

9. REKLAMACJE W PRZEDMIOCIE SPRZEDAWANYCH TOWARÓW

9.1 Podstawą złożenia reklamacji jest dowód zakupu. Reklamacje składać należy przesyłać formularz stanowiący załącznik numer 1 do Regulaminu, dowód zakupu, oraz fakturę vat lub inny dokument księgowy potwierdzającą prawidłowość montażu Towaru, zgodnie z punktem 10.12, 10.13 Regulaminu. Brak kompletu wskazanej reklamacji stanowi podstawę do nieuwzględnienia reklamacji.

9.2 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141 poz.1176 ze zm.).

9.3 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.

9.4 Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Sprzedawca poinformuje Klienta gdyby rozpatrzenie reklamacji w terminie nie było możliwe.

9.5 Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

9.6 W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Sprzedawcy. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki. W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej. Przesyłany przez Klienta w ramach reklamacji Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający odpowiednią ochronę Towaru przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Klient zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki zwrotnej Towaru, w przeciwnym wypadku Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, utratę, czy zniszczenie zwracanego Towaru.

9.7 W przypadku dochodzenia roszczeń, o których mowa w pkt 10.2, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy: wskazany w niniejszym Regulaminie. Przesyłany przez Klienta w ramach reklamacji Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający odpowiednią ochronę Towaru przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Klient zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki zwrotnej Towaru, w przeciwnym wypadku Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, utratę, czy zniszczenie zwracanego Towaru.

9.8 W przypadku, gdy zawartość przesyłki zawierającej towar zostanie uszkodzona w transporcie Sprzedawca uwzględnia reklamacje wyłącznie z protokółem szkody sporządzonym przez kuriera. Paczki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone, dlatego każdy Klient odbierający paczkę ma obowiązek/prawo sprawdzić zawartość paczki podczas odbioru. Oryginał protokołu szkody powinien być odesłany na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zaniechanie wskazanych czynności przez Klienta skutkuje utratą możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

9.9 W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy towar, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

9.10       Jeśli Klient składając reklamację wskaże, iż żąda wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, bądź zwrotu ceny Towaru, a w toku rozpoznania reklamacji okaże się, że ów Towar:

a) był nienależycie użytkowany, lub był nadużywany, otoczony niedbałą, niewłaściwą lub niewystarczającą opieką, był zaniedbany, uległ uszkodzeniu lub był przechowywany w niewłaściwych warunkach; lub

b) uległ wypadkowi lub uszkodzeniu spowodowanemu niewłaściwymi próbami modyfikacji lub naprawy; lub

c) był obsługiwany lub używany w sposób niezgodny z zaleceniami producenta Towaru lub Sprzedawcy; lub

d) uległ normalnemu zużyciu,

- wówczas, Sprzedawca może według własnego uznania nie podejmować pozytywnej decyzji o naprawie, wymianie lub zwrocie zapłaty za Towar. Ponadto, Sprzedawca może obciążyć Klienta wszelkimi uzasadnionymi kosztami przesyłki oraz realizacji Zamówienia. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z wykonania niniejszego postanowienia.

9.11  Sprzedawca oraz Producent Towaru nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki Towaru spowodowane niewłaściwym montażem, brakiem lub niewłaściwą konserwacją, a także niewłaściwą eksploatacją Towaru, w szczególności z zastrzeżeniem regulacji punkt 10.12, 10.13 Regulaminu.

9.12  Zakupiony Towar stanowiący (i) części elektryczne, (ii) elementy hydrauliczne, muszą zostać zamontowane wyłącznie za pośrednictwem serwisów autoryzowanych bądź osoby lub zakłady posiadające uprawnienia do napraw i modernizacji podestów załadunkowych. Klient zobowiązany jest dla celów ewentualnej późniejszej reklamacji posiadać dowód wykonania montażu Towaru przez osoby posiadające do tego wskazane uprawnienia (np. faktura vat). Sprzedawca oraz Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego działania bądź uszkodzenia lub wadliwości Towaru, w przypadku zaniechania czynności o których mowa w niniejszym punkcie, bądź wykonania tych czynności w sposób nieprawidłowych bądź przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień.

9.13  Klient zobowiązany jest do prawidłowego dbania i konserwacji zakupionego Towaru, zapewnienia opieki  konserwatora posiadającego stosowne uprawnienia wydane przez UDT . Towar stanowiący elementy hydrauliczne powinien być poddany szczególnej konserwacji – zalecane jest przy każdej wymianie podzespołów hydraulicznych dokonanie wymiany oleju hydraulicznego oraz wypłukanie układu hydraulicznego olejem hydraulicznym zgodnym z zaleceniami producenta podestu załadunkowego, do którego dany podzespół jest montowany. Klient zobowiązany jest dla celów ewentualnej późniejszej reklamacji posiadać dowód wykonania czynności wskazanych w zdaniu poprzedzających (np. faktura Vat). Czynności te powinny zostać wykonane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Sprzedawca oraz Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego działania bądź uszkodzenia lub wadliwości Towaru, w przypadku zaniechania czynności o których mowa w niniejszym punkcie, bądź wykonania tych czynności w sposób nieprawidłowych bądź przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień.

            Podstawą do złożenia reklamacji u Producenta podzespołów (części) zakupionych u Sprzedawcy, z zastrzeżeniem  warunków karty gwarancji wydanej przez Producenta, jest przedstawienie potwierdzenia wykonania czynności konserwacji urządzenia do którego została zabudowana część zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29października 2000 r. Rozporządzenie określa warunki techniczne w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego między innymi podestów załadunkowych .Wpis ten musi być w książce konserwacji zgodnie z terminami wskazanymi w/w Rozporządzeniu przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje wskazane również w/w Rozporządzeniu. 

9.14  Zwroty Towaru, z wyłączeniem punktu 9, nie obejmujące reklamacji niezgodności Towaru z Umową, lecz mające swą podstawę w błędnym dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru bądź uznania przez Klienta nieprzydatności zakupionego Towaru względem swoich potrzeb, są możliwe wyłącznie za uprzednim kontaktem i zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek do niego adresowany za pobraniem.

 

10.REKLAMACJE W PRZEDMIOCIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10.1    Osoby korzystające z Serwisu mają prawo do zgłoszenia reklamacji związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przez Sprzedającego usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10.2     Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe, dane identyfikujące zgłaszającego reklamację (takie jak imię, nazwisko, adres, dane firmy), opis zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji, opis ewentualnych żądań w związku ze zgłoszoną reklamacją.

10.3    Reklamacja należy zgłaszać w terminie 7 dni począwszy od zdarzenia będącego podstawą reklamacji, w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Sprzedawcy tj. HYDROWIND Aleksandra Kawa ul. Częstochowska 83, 62-800 Kalisz bądź w formie elektronicznej pod adres e-mail kalisz@largo.com.pl

10.4    O terminie złożenia reklamacji decyduje data nadania przesyłki poleconej (data stempla pocztowego) bądź data wprowadzenia wiadomości elektronicznej e-mail do telesystemu (wysłanie e-maila).

10.5    Reklamacje rozpatrzone będą niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych. Termin może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy zgłoszona reklamacja nie zawiera wystarczających danych koniecznych do rozstrzygnięcia reklamacji.

10.6    Sprzedawca może zwrócić się do zgłaszającego reklamację o uzupełnienie brakujących danych do rozpatrzenia reklamacji w zakreślonym terminie.

10.7    Zgłaszający reklamacje zawiadomiony zostanie o rozpatrzeniu reklamacji, w formie tożsamej ze zgłoszeniem reklamacji na podane dane kontaktowe, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

10.8    Reklamacje zgłoszone po terminie, bądź nie zawierające wymaganych informacji, a w szczególności informacji pozwalających na identyfikacje zgłaszającego reklamację i jego danych kontaktowych, mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

10.9    Reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych (związanych np. z łączem internetowym) zgłaszane powinny być do operatora (dostawcy) usługi, bowiem Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju usługi.

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1 Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

11.2Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

11.3Operatorem Sklepu internetowego jest firma HYDROWIND ALEKSADNRA KAWA, UL CZĘSTOCHOWSKA 83, 62-800 KALISZ

11.4Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

- Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

- Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

- Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego NETMARK Systemy internetowe ul. E. Plater 5, 33 300 Nowy Sącz

11.5Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

11.6Sklep może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

11.7Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

11.8Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Sklepu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

11.9Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zamówienie lub kontaktu handlowego.

11.10      Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Sklepu w tym zakresie współpracuje.

11.11      Sklep korzysta z plików cookies.

11.12      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

11.13      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

- Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

11.14      W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

11.15      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

11.16      Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

11.17      Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

11.18      Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

11.19      Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.20      W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/

11.21 Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

11.22 Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

11.23 Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12.2 O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

12.3 Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie www.hydrowind.pol W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

12.4W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

12.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2015 roku.


top